Main page  
SERVICES

CATALOGUES

ALL COUNTRIES> All countries > Phrase books > The English-Czech phrasebook Print version

  Download English-Czech phrasebook PDF

English-Czech phrasebook

 www.globtourism.com

Basics

Hello

Dobrý den

Dobree den

How are you?

Jak se máš?

Yuk seh maash

Fine, thank you

Dobře, děkuji

Dobrzhe, dyekuooyih

What is your name?

Jak se jmenuješ?

Yuk say menooyesh

My name is…

Jmenuji se…

Ymenuyoo seh

Nice to meet you

Těší mě

Tyehshee mnyeh

Please

Prosím

Proseem

Thank you

Děkuji

Dyekooyih

You're welcome

Rádo se stalo

Raado seh stulo

Yes

Ano

Uhnoh

No

Ne

Neh

Excuse me, I am sorry. (getting attention)

Promiňte

Prominyteh

Goodbye

Na shledanou

Naskhlehdano-oo

I can't speak Czech [well]

Neumím [moc dobře] mluvit česky

Neh-oomeem [mots dobrzheh] mloovit cheskee

Do you speak English?

Mluvíte anglicky?

Mlooveeteh unglitskee

Is there someone here who speaks English?

Je tady někdo, kdo mluví anglicky?

Yeh tuhdih nyegdo gdo mloovee uhnglitskee

Help!

Pomoc!

Pomots!

Look out!

Pozor!

Pozor

Good morning

Dobré ráno

Dobray raano

Good evening

Dobrý večer

Dobree vecher

Good night

Dobrou noc

Dobro-oo nohts

I don't understand

Nerozumím

Nehrozumeem

Where is the toilet?

Kde je záchod?

Gde ye zaakhot

Transportation

Where is the bus station / bus stop?

Kde je autobusové nádraží / autobusová zastávka?

[gdeh yeh ow-tob-boos-oveh naa-drah-zhee / ow-tob-boos-ovah zah-staav-kah]

Where is the train station?

Kde je vlakové nádraží?

[gdeh yeh vluck-oveh naa-drah-zhee]

Where is the subway station?

Kde je stanice metra?

[gdeh yeh stunnit-seh metrah]

Where do I buy tickets? (for public transportation)

Kde se kupují jízdenky?

[gdeh seh ku-pu-yee yeez-denky]

Next stop: Náměstí Republiky

Příští zastávka: Náměstí Republiky

[psheesh-tee zuss-taaf-kah: nam-nyess-tee repoo-blicky]

What is the rate per kilometer?

Jaká je sazba za kilometr?

[yuckaah yeh suzz-bah zah killo-metter]

Please stop here.

Prosím zastavte tady.

[proh-seem zuss-tuff-teh tah-dee]

Getting and Giving Directions

Excuse me, where is the theater?

Prosím vás, kde je divadlo?

[proh-seem vahs, gday yeh divv-ahd-loh]

Turn right / left.

Zahněte doprava / doleva.

[za-hnyet-teh doppravah / dollevah]

How far is it?

Jak je to daleko?

[yuck yeh toh dullekoh]

Accommodation

I would like a single room.

Prosil [masc.] / prosila [fem.] bych pokoj pro jednoho.

[prossil/prosillah bihh pockoy proh yedd-noho]

I would like a double room.

Prosil/a bych pokoj pro dva.

[prossil/prossilah bihh pockoy proh dvah.]

I would like a room for one night.

Chtěl/a bych pokoj na jednu noc.

[htyell/htyellah bihh pockoy nah yeddnoo nots.]

I would like a room for two nights.

Chtěl/a bych pokoj na dvě noci.

[htyell/htyellah bihh pockoy nah dvyeh nottsy]

How much is a double room?

Kolik stojí pokoj pro dva?

[collick sto-yee pockoy proh dvah]

Sightseeing

Where is the town square?

Kde je náměstí?

[gdeh yeh nam-nyess-tee]

Do you have a map of the city?

Máte mapu města?

[mahteh muppoo mnyess-tah]

Do you have any brochures / guidebooks in English?

Máte nějaké brožury / průvodce v angličtině?

[mahteh nye-yuck-ay brozhoo-ree / proo-vod-tseh f unglitch-teenye]

Eating Out

What will you have?

Co si dáte?

[tso sih dah-teh]

I'll have ....

Dám si ....

[daam sih]

I'll have a beer please.

Dám si jedno pivo prosím.

[daam sih yeddnoh pivvo prosseem.]

Check please!

Zaplatíme!

[zah-pluttee-meh]

At the Bank

Where is a bank?

Kde je banka?

[gdeh yeh bunkah]

I need to exchange money.

Potřebuji si vyměnit peníze.

[pottsheh-booyi sih vimm-nye-nitt peneezeh.]

What is your commission?

Jakou účtujete provizi?

[yuck-oh ooch-tooyette proh-vizzy]

Problems

Leave me alone

Nechte mě být

[nehkh-teh myeh beet]

Don't touch me!

Nedotýkejte se mě!

[neh-doh-tee-keh-yehteh]

I'll call the police

Zavolám policii

[zah-voh-laam poh-lee-tsee]

Police!

Policie!

[poh-lee-tsee-eh]

Stop! Thief!

Stůj, zloděj!

[stooyeh zloh-dyehy]

I need your help

Potřebuji vaši pomoc

[pohtrgeh-boo-yee poh-mots]

It's an emergency

To je nebezpečí

[toh yeh neh-behz-peh-chee]

I'm lost

Jsem ztracen

[yeh-sehm ztrah-tsehn]

I lost my bag

Ztratil jsem tašku

[ztrahtil yeh-sehm tahsh-koo]

I lost my wallet

Ztratil jsem peněženku

[ztrah-til yeh-sehm peh-ehh-zhehn-koo]

I'm sick

Je mi špatně

[yeh mee shpah-tnehh]

I've been injured

Jsem zraněn

[yeh-sehm zrah-nehhn]

I need a doctor

Potřebuji doktora

[poht-rgeh-boo-yee dohk-toh-rah]

Can I use your phone?

Mohu použít váš telefon?

[moh-hoo pwoh-zheet vaash teh-leh-fohn]


 
 
 


 
Interactive map of the world, all countries! On-line reservations for hotels around the world and on-line booking of air and railway tickets. A directory of travel agencies in the world. Tourism news and news agencies. Archives of news. The most complete list of phrasebooks for travel. All about Russia for tourists

Flag Counter Google+