Main page  
SERVICES

CATALOGUES

ALL COUNTRIES> All countries > Phrase books > The English-Finnish phrasebook Print version

  Download English-Finnish phrasebook PDF

English-Finnish phrasebook

 www.globtourism.com

Basics

Good day

Hyvää päivää

[huu-vaa pigh-vaa]

Hello (informal)

Hei

[hay]

How are you?

Mitä kuuluu?

[mee-ta koo-loo]

Fine, thank you

Kiitos, hyvää

[kee-toss, huu-vaa]

What is your name?

Mikä sinun nimesi on?

[mee-ka see-noon nee-meh-see ohn]

My name is

Nimeni on

[nee-meh-nee ohn]

Nice to meet you

Hauska tavata

[hows-kah tah-vah-tah]

Thank you

Kiitos

[kee-tohss]

You're welcome

Ole hyvä

[oh-lay huu-va]

Yes

Kyllä

[kuul-la]

No

Ei

[ay]

Excuse me. (getting attention)

Anteeksi

[ahn-tehk-see]

Excuse me. (begging pardon)

Anteeksi

[ahn-tehk-see]

I'm sorry

Anteeksi

[ahn-tehk-see]

Goodbye

Näkemiin

[nak-eh-meen]

Goodbye (informal)

Hei hei

[hay-hay]

I can't speak Finnish

En puhu suomea

[en poo-hoo soo-oh-meh-ah]

Do you speak English?

Puhutko englantia?

[poo-hoot-koh ehng-lahn-tee-ah]

Is there someone here who speaks English?

Puhuuko kukaan täällä englantia?

[poo-hoo-koh koo-kahn taal-la ehng-lahn-tee-ah]

Help!

Apua!

[ah-poo-ah]

Look out!

Varo!

[vah-roh]

Good morning

Hyvää huomenta

[huu-vaa hoo-oh-mehn-tah]

Good evening

Hyvää iltaa

[huu-vaa eel-tah]

Good night

Hyvää yötä

[huu-vaa uu-eu-ta]

Good night (to sleep)

Hyvää yötä

[huu-vaa uu-eu-ta]

I don't understand

En ymmärrä

[en uum-mar-ra]

Where is the toilet?

Missä on vessa?

[mees-sa ohn vehs-sah]

Problems

Leave me alone!

Anna minun olla rauhassa!

[ahn-nah mee-noon ohl-lah rau-has-sah]

Don't touch!

Älä koske!

[al-ah kohss-keh]

I will call the police

Kutsun poliisin

[koot-soon poh-lee-sin]

Police!

Poliisi!

[poh-lee-see]

Stop! Thief!

Pysähdy! Varas!

[puu-sa-duu! vah-rahs]

I need your help

Tarvitsen apuasi

[tahr-veet-sehn ah-poo-ah-see]

It's an emergency

Nyt on hätä

[nuut ohn ha-ta]

I'm lost

Olen eksynyt

[oh-lehn ehk-suu-nuut]

I lost my bag

Laukkuni katosi

[lauk-koo-nee kah-toh-see]

I lost my wallet

Lompakkoni katosi

[lohm-pahk-koh-nee kah-toh-see]

I'm sick

Olen kipeä

[oh-lehn kee-peh-a]

I've been injured

Olen loukkaantunut

[oh-lehn loh-ook-kahn-too-noot]

I need a doctor

Tarvitsen lääkärin

[tahr-veet-sehn laa-ka-reen]

Can I use your phone?

Voinko soittaa?

[voin-koh soit-tah]

Numbers

1

yksi

[uuk-see]

2

kaksi

[kahk-see]

3

kolme

[kohl-meh]

4

neljä

[nehl-ya]

5

viisi

[vee-see]

6

kuusi

[koo-see]

7

seitsemän

[sayt-seh-man]

8

kahdeksan

[kahh-dehk-sahn]

9

yhdeksän

[uuhh-dehk-san]

10

kymmenen

[kuum-mehn-nehn]

11

yksitoista

[uuk-see-tois-tah]

12

kaksitoista

[kahk-see-tois-tah]

1X

X-toista

 

20

kaksikymmentä

[kahk-see-kuum-mehn-ta]

21

kaksikymmentäyksi

[kahkseekuummehntauuksee]

2X

kaksikymmentä-X

 

30

kolmekymmentä

[kohl-meh-kuum-mehn-ta]

XY

X-kymmentä-Y

 

100

sata

[sah-tah]

200

kaksisataa

[kahk-see-sah-tah]

300

kolmesataa

[kohl-meh-sah-tah]

1000

tuhat

[too-haht]

2000

kaksi tuhatta

[kahk-see too-haht-tah]

1,000,000

miljoona

[meel-yoh-nah]

1,000,000,000

miljardi

meel-yahr-dee

number

numero

[noo-meh-roh]

half

puoli

[poo-oh-lee]

less

vähemmän

[va-hehm-man]

more

enemmän

[eh-nehm-man]

Time

now

nyt

[nuut]

later

myöhemmin

[muu-eu-hehm-meen]

before

ennen

[ehn-nehn]

morning

aamu

[ah-moo]

afternoon

iltapäivä

[eel-tah-pigh-va]

evening

ilta

[eel-tah]

night

[uu-eu]

Clock time

one o'clock AM

kello yksi aamulla

[kehlloh uuksee ahmmoollah]

two o'clock AM

kello kaksi aamulla

[kehlloh kahksee ahmmoollah]

noon

kello kaksitoista or keskipäivä

[kehs-kee-pigh-va]

one o'clock PM

kello kolmetoista

[kehl-loh kohl-meh-tois-tah]

two o'clock PM

kello neljätoista

[kehl-loh nehl-ya-tois-tah]

midnight

keskiyö

[kehs-kee-uu-eu]

Duration

minute(s)

minuutti(a)

[mee-noot-tee-(ah)]

hour(s)

tunti(a)

[toon-tee-(ah)]

day(s)

päivä(ä)

[pigh-va(a)]

week(s)

viikko(a)

[veek-koh-(ah)]

month(s)

kuukausi / kuukautta

[koo-kow-see / koo-kowt-tah]

year(s)

vuosi / vuotta

[voo-oh-see / voo-oh-tah]

Days

today

tänään

[ta-naan]

yesterday

eilen

[ay-lehn]

tomorrow

huomenna

[hoo-oh-mehn-nah]

this week

tällä viikolla

[tal-la vee-kohl-lah]

last week

viime viikolla

[vee-meh vee-kohl-lah]

next week

ensi viikolla

[ehn-see vee-kohl-lah]

Sunday

sunnuntai

[soon-noon-tigh]

Monday

maanantai

[mah-nahn-tigh]

Tuesday

tiistai

[tees-tigh]

Wednesday

keskiviikko

[kehs-kee-veek-koh]

Thursday

torstai

[tohrs-tigh]

Friday

perjantai

[pehr-yahn-tigh]

Saturday

lauantai

[lau-ahn-tigh]

Months

January

tammikuu

[tahm-mee-koo]

February

helmikuu

[hehl-mee-koo]

March

maaliskuu

[mah-leess-koo]

April

huhtikuu

[hoohh-tee-koo]

May

toukokuu

[toh-koh-koo]

June

kesäkuu

[keh-sa-koo]

July

heinäkuu

[hay-na-koo]

August

elokuu

[eh-loh-koo]

September

syyskuu

[suus-koo]

October

lokakuu

[loh-kah-koo]

November

marraskuu

[mahr-rahss-koo]

December

joulukuu

[yoh-loo-koo]

Colors

black

musta

[moos-tah]

white

valkoinen

[vahl-koy-nehn]

gray

harmaa

[hahr-mah]

red

punainen

[poo-nigh-nehn]

blue

sininen

[see-nee-nehn]

yellow

keltainen

[kehl-tigh-nehn]

green

vihreä

[veehh-reh-a]

orange

oranssi

[oh-rahns-see]

purple

violetti

[vee-oh-leht-tee]

brown

ruskea

[roos-keh-ah]

pink

pinkki

[peenk-kee]

Bus and Train

How much is a ticket to?

Paljonko lippu maksaa ?

[pahl-yohn-koh leep-poo mahk-sah]

One ticket to, please

Yksi lippu, kiitos

[uuksee leep-poo, kee-tohs]

Where does this train/bus go?

Minne tämä juna/bussi menee?

[meen-neh ta-ma yoo-nah/boos-see meh-neh]

Where is the train/bus to?

Missä onn juna/bussi?

[mees-sa ohnn yoo-nah/boos-see]

Does this train/bus stop in?

Pysähtyykö tämä juna/bussissa?

[puu-sa-htuu-keu ta-ma yoo-nah/boos-seesash]

When does the train/bus forleave?

Milloinn juna/bussi lähtee?

[meel-loinn yoo-nah/boos-see la-hteh]

When will this train/bus arrive in?

Milloin tämä juna/bussi saapuu?

[meel-loin ta-ma yoo-nah/boos-see sah-poo]

Directions

How do I get to?

Miten pääsen?

[mee-tehn paa-sehn]

...the train station?

...juna-asemalle?

[yoo-nah-ah-seh-mahl-leh]

...the bus station?

...bussiasemalle?

[boos-see-ah-seh-mahl-leh]

...the airport?

...lentokentälle?

[lehn-toh-kehn-tal-leh]

...downtown?

...keskustaan?

[kehs-koos-than]

...the youth hostel?

...retkeilymajaan?

[reht-kay-luu-mah-yahn]

...thehotel?

-hotelliin?

[hoh-tehl-leen]

Where are there a lot of...

Missä on paljon...

[mees-sa ohn pahl-yohn]

...hotels?

...hotelleja?

[hoh-tehl-leh-yah]

...restaurants?

...ravintoloita?

[rah-veen-toh-loi-tah]

...bars?

...baareja?

[bah-reh-yah]

...sites to see?

...nähtävyyksiä?

[na-hta-vuuk-see-a]

Can you show me on the map?

Voitko näyttää kartalla?

[voitkoh naut-ta kahr-tahl-lah]

street

katu

[kah-too]

Turn left

Käänny vasemmalle

[kan-nuu vah-seh-mahl-leh]

Turn right

Käänny oikealle

[kan-nuu oi-keh-ah-leh]

left

vasen

[vah-sehn]

right

oikea

[oi-keh-ah]

straight ahead

eteenpäin

[eh-tehn-pighn]

towards the

kohti

[kohh-tee]

past the

n ohi

[n oh-hee]

before the

ennen

[eh-nehn]

Watch for the

Varo

[vah-roh]

intersection

risteys

[rees-teh-uus]

north

pohjoinen

[pohh-yoi-nehn]

south

etelä

[eh-teh-la]

east

itä

[ee-ta]

west

länsi

[lan-see]

uphill

ylämäki

[uu-la-ma-kee]

downhill

alamäki

[ah-lah-ma-kee]

Taxi

Taxi!

Taksi!

[tahk-see]

Take me to, please

, kiitos

[kee-tohss]

How much does it cost to get to?

Paljonko maksaa mennä?

[pahl-yohn-ko mahk-sah mehn-na]

(Take me) there, please

Sinne, kiitos

[seen-neh, kee-tohss]

Eating

A table for one person/two people, please

Pöytä yhdelle/kahdelle kiitos

[puuta uuhdel-le/kandel-le kiitoz]

Can I look at the menu, please?

Saisinko ruokalistan?

[saithinko ruuakalistan]

Can I look in the kitchen?

Voinko nähdä keittiön?

[voinkoh handakeit-tion]

Is there a local specialty?

Onko teillä paikallisia erikoisuuksia?

[onko teil-lah paikal-liziah eriko-isuuksiah]

I'm a vegetarian

Olen kasvissyöjä

[ol-lenkasvis-sioyah]

I don't eat pork

En syö sianlihaa

[en sioh sian-lihaah]

I don't eat beef

En syö naudanlihaa

[en sioh nauh-dan-lihaah]

I only eat kosher food

Syön vain kosher-ruokaa

[sion vain kosher ruokaah]

Can you make it "lite", please?

Voitteko tehdä siitä kevyttä?

[voittekoh tendah siitah kevittah]

fixed-price meal

päivän ateriaa

[paih-van ateriaah]

a la carte

a la carte

[ah lah karte]

breakfast

aamiainen

[aah-mi ainen]

lunch

lounas

[lou-nas]

supper

illallinen

[il-lail-linen]

I want

Saisinko

[saithinko]

I want a dish containing

Saisinko jotainn kanssa

[saithinko yohtain en kanssah]

chicken

kana

[ka-nah]

beef

naudanliha

[naoodanlihah]

reindeer

poro

[poh-roh]

fish

kala

[kah-lah]

herring

silli

[sil-lih]

baltic herring

silakka

[si-lak-kah]

ham

kinkku

[kink-koo]

sausage

makkara

[mak-karrah]

cheese

juusto

[yuoo-stoh]

eggs

munia

[moo-niah]

salad

salaatti

[thah-lah-at-ti]

(fresh) vegetables

(tuoreita) vihanneksia

[too-oreitah/vih-an-neksiah]

(fresh) fruit

(tuoreita) hedelmiä

[too-oreitah/hedel-miah]

bread

leipä

[lei-pah]

toast

paahtoleipä

[pa-ah-toh-lei-pah]

noodles

nuudelit

[nooh-de-lit]

rice

riisi

[re-ithi]

beans

pavut

[pah-voot]

May I have a glass of ?

Saisinko lasin ?

[sathinkoh lathin]

May I have a cup of?

Saisinko kupin?

[sathinkoh koopin]

May I have a bottle of?

Saisinko pullon?

[sathinkoh pool-lohn]

coffee

kahvia

[kah-viah]

tea (drink)

teetä

[ti-itah]

juice

mehua

[mehooa]

(bubbly) water

soodavettä

[so-o-da-vet-tah]

water

vettä

[vet-tah]

beer

olutta

[o-loot-tah]

red/white wine

puna/valko-viiniä

[poona/val-ko vi-iniah]

May I have some?

Saisinko?

[sathinkoh]

salt

suolaa

[suo-la-ah]

black pepper

pippuria

[pip-pooriah]

butter

voita

[vo-itah]

Excuse me, waiter?

Anteeksi, tarjoilija?

[an-te-ekthi tariyoil-liah]

I'm finished

Olen valmis

[olen va-almis]

It was delicious

Herkullista

[her-kool-liz-tah]

Please clear the plates

Voitteko tyhjentää pöydän?

[voitteko tih-yon-taah poi-dan]

The check, please

Lasku, kiitos

[las-kooh ki-itos]

Do you serve alcohol?

Myyttekö alkoholia?

[my-yot-teko alko-holiah]

whiskey

viskiä

[vithkia]

vodka

vodkaa

[vot-kaah]

rum

rommia

[rom-miah]

water

vettä

[vet-tah]

Coke (soda)

kolaa

[ko-laah]

Shopping

Do you have this in my size?

Onko teillä tätä minun koossani?

[on-koh te-il-lah tata minunh koos-sani]

How much is this?

Paljonko tämä maksaa?

[pal-yonkoh tamah maksaah]

That's too expensive

Se on liian kallis

[se on li-iahn kal-lis]

Would you take?

Miten olisi?

[mi-ten olithi]

expensive

kallis

[kal-lis]

cheap

halpa

[halpah]

I can't afford it

Minulla ei ole varaa siihen

[mi-nul-lah ei ole varaah si-ihen]

I don't want it

En tahdo sitä

[en tahdo thitah]

You're cheating me

Huijaatte minua

[hoo-ya-at-the minuah]

I'm not interested

En ole kiinnostunut

[en oleki-in-nos-tunut]

OK, I'll take it

Hyvä, otan sen

[hyu-vah otan then]

Can I have a bag?

Voinko saada muovipussin?

[voinkoh sa-adah moo-o-vi-poos-thin]

Do you ship (overseas)?

Lähetättekö tavaroita myös?

[la-he-tat-teko ta-va-roitah myo-os]

I need...

Tarvitsen...

[tar-vit-then]

...toothpaste

...hammastahnaa

[ham-mas-tah-naah]

...a toothbrush

...hammasharjan

[ham-mas-hariyan]

...tampons

...tampooneita

[tam-po-o-neitah]

...soap

...saippuaa

[thai-poo-ah]

...shampoo

...shampoota

[sham-poo-tah]

...pain reliever

...särkylääkettä

[sarkyu-la-a-kettah]

...cold medicine

...flunssalääkettä

[flyuns-sa-la-a-ket-tah]

...stomach medicine

...vatsalääkettä

[vat-sa-la-a-ket-ta]

Authority

I haven't done anything wrong

En ole tehnyt mitään väärää

[en uole the-nyut mita-a-n va-a-ra-ah]

It was a misunderstanding

Se oli väärinkäsitys

[se uole va-a-rin-ka-si-tyuz]

Where are you taking me?

Minne viette minut?

[min-ne viet-te mi-nut]

Am I under arrest?

Olenko pidätetty?

[uolenkopi-dah-tet-tyu]

I am an American/ Australian/ British/ Canadian citizen

Olen Amerikan/ Australian/ Britannian/ Kanadan kansalainen

[uolen amerikan/Australian/britanian/

kanadan kan-sa-lai-nen]

I want to talk to the American/ Australian/ British/ Canadian embassy/ consulate

Haluan puhua USA:n (oo-ass-ahn)/ Australian/ Britannian/ Kanadan konsulaatin kanssa

[ha-lu-an pu-hua kon-soo-la-a-tin kans-sa]

I want to talk to a lawyer

Haluan puhua lakimiehelle

[ha-lu-an pu-hua laki-mieh-hel-leh]

Can I just pay a fine now?

Voinko vain maksaa sakot nyt?

[voinkoh vain mak-sa-a sakot nyut]

You should note that in Finland you're not entitled to a phonecall, a search warrant, or to be set free on bail. However, the authorities must allow you to find a lawyer.

 


 
 
 


 
Interactive map of the world, all countries! On-line reservations for hotels around the world and on-line booking of air and railway tickets. A directory of travel agencies in the world. Tourism news and news agencies. Archives of news. The most complete list of phrasebooks for travel. All about Russia for tourists

Flag Counter Google+