Main page  
SERVICES

CATALOGUES

ALL COUNTRIES> All countries > Phrase books > The English-Hungarian phrasebook Print version

  Download English-Hungarian phrasebook PDF

English-Hungarian phrasebook

 www.globtourism.com

Basics

Hello

Szervusz

[ser-voos]

Hello (informal)

Szia

[see-å]

How are you?

Hogy vagy?

[hodj vådj]

Fine, thank you

Köszönöm, jól

[kø-sø-nøm, yoal]

What is your name?

Hogy hívják?

[hodj heev-yak]

My name is

vagyok

[vå-djok]

Nice to meet you

Örvendek

[ør-ven-dek]

Please

Kérem

[key-rem]

Thank you

Köszönöm

[kø-sø-nøm]

You're welcome

Szívesen

[see-ve-shen]

Yes

Igen

[ee-gen]

No

Nem

[nem]

Excuse me. (getting attention)

Elnézést

[el-ney-zeysht]

Excuse me. (begging pardon)

Bocsánatot kérek

[bo-cha-nå-tot key-rek]

I'm sorry

Bocsánat

[bo-cha-nåt]

Goodbye

Viszontlátásra

[vee-sont-la-tash-rå]

Goodbye (informal)

Viszlát/Szia

[vees-lat/see-å]

I can't speak Hungarian

Nem tudok magyarul

[nem tou-dok må-djå-roul]

Do you speak English?

Beszél angolul?

[be-seyl ån-go-loul]

Is there someone here who speaks English?

Beszél itt valaki angolul?

[be-seyl it vå-lå-ki ån-go-loul]

Help!

Segítség!

[she-geet-sheyg]

Look out!

Vigyázz!

[vee-djaz]

Good moing

Jó reggelt!

[yoa reg-gelt]

Good moing. (after 9 AM)

Jó napot!

[yoa nå-pot]

Good afteoon

Jó napot!

[yoa nå-pot]

Good evening

Jó estét!

[yoa esh-teyt]

Good night

Jó éjt! or Jó éjszakát!

[yoa eyt / yoa ey-så-kat]

I don't understand

Nem értem

[nem eyr-tem]

Where is the toilet?

Hol van a mosdó?

[hol vån å mosh-doa]

Problems

Leave me alone

Hagyj békén!

[håd bey-keyn]

Don't touch me!

Ne érj hozzám!

[ne eyr]

I'll call the police

Hívom a rendőrséget

[hee-vom å ren-dør-shey-get]

Police!

Rendőrség!

[ren-dør-sheyg]

Stop! Thief!

Megállj! Tolvaj!

[me-"guy" thol-vay]

It's an emergency

Vészhelyzet van

[veys-hey-zet vån]

I'm lost

Eltévedtem

[el-tey-ved-tem]

I lost my bag

Elveszett a táskám

[el-ve-set å tash-kam]

I lost my wallet

Elveszett a tárcám

[el-ve-set å tar-tsam]

I'm sick

Rosszul vagyok

[ro-soul vå-djok]

I've been injured

Megsérültem

[meg-shey-růl-tem]

I need a doctor

Orvosi segítség kell

[or-vo-shi she-geet-sheyg kel]

Can I use your phone?

Használhatom a telefonját?

[håsnalhåtom å te-le-fon-yat]

Numbers

1

egy

[edj]

2

kettő

[ket-tø]

3

három

[ha-rom]

4

négy

[neydj]

5

öt

[øt]

6

hat

[håt]

7

hét

[heyt]

8

nyolc

[nyolts]

9

kilenc

[kee-lents]

10

tíz

[teez]

11

tizenegy

[teez-en-edj]

12

tizenkettő

[teez-en-ket-tø]

13

tizenhárom

[teez-en-ha-rom]

14

tizennégy

[teez-en-neyj]

15

tizenöt

[teez-en-øt]

16

tizenhat

[teez-en-håt]

17

tizenhét

[teez-en-heyt]

18

tizennyolc

[teez-en-nyolts]

19

tizenkilenc

[teez-en-ki-lents]

20

húsz

[hoos]

21

huszonegy

[hoos-on-edj]

22

huszonkettő

[hoos-on-ket-tø]

23

huszonhárom

[hoos-on-ha-rom]

30

harminc

[hår-mints]

40

négyven

[nedj-ven]

50

ötven

[øt-ven]

60

hatvan

[håt-vån]

70

hetven

[het-ven]

80

nyolcvan

[nyolts-vån]

90

kilencven

[kee-lents-ven]

100

száz

[saz]

200

kétszáz

[keyt-saz]

300

háromszáz

[ha-rom-saz]

400

négyszáz

[neydj-saz]

500

ötszáz

[øt-saz]

600

hatszáz

[håt-saz]

700

hetszáz

[het-szaz]

800

nyolcszáz

[nyolts-saz]

900

kilencszáz

[kee-lent-saz]

1000

ezer

[e-zer]

2000

kétezer

[keyt-e-zer]

1.000.000

millió

[mil-li-oa]

number

szám

[sam]

half

fél

[feyl]

less

kevesebb

[ke-ve-sheb]

more

több

[tøb]

Time

now

most

[mosht]

later

később

[key-shob]

before

előbb

[e-lob]

early moing (before sunrise)

hajnal

[håy-nål]

early moing

reggel

[reg-gel]

moing

délelőtt

[dey-le-lot]

afteoon

délután

[dey-lou-tan]

evening

este

[esh-te]

night

éjszaka/éjjel

[ey-så-kå/ey-yel]

Clock time

one o'clock AM

hajnali egy óra

[håy-nål-i edj oa-rå]

two o'clock AM

hajnali két óra

[håy-nål-i keyt oa-rå]

nine o'clock AM

kilenc óra

[ki-lents oa-rå]

noon

dél

[deyl]

one o'clock PM

délután egy óra

[dey-lou-tan edj oa-rå]

two o'clock PM

délután két óra

[dey-lou-tan keyt oa-rå]

nine o'clock PM

este kilenc óra

[esh-te ki-lents oa-rå]

midnight

éjfél

[ey-feyl]

Duration

minute(s)

perc

[perts]

hour(s)

óra

[oa-rå]

day(s)

nap

[nåp]

week(s)

hét

[heyt]

month(s)

hónap

[hoa-nåp]

year(s)

év

[eyv]

Days

today

ma

[må]

yesterday

tegnap

[teg-nåp]

tomorrow

holnap

[hol-nåp]

this week

ezen a héten

[e-zen å hey-ten]

last week

múlt héten

[moolt hey-ten]

next week

jövő héten

[yo-vo hey-ten]

Sunday

vasáap

[vå-shar-nåp]

Monday

hétfő

[heyt-fø]

Tuesday

kedd

[ked]

Wednesday

szerda

[ser-da]

Thursday

csütörtök

[chůt-ør-tøk]

Friday

péntek

[peyn-tek]

Saturday

szombat

[som-båt]

Months

January

január

[yå-nou-ar]

February

február

[feb-rou-ar]

March

március

[mar-tsi-oush]

April

április

[a-pri-lish]

May

május

[may-oush]

June

június

[yoo-ni-oush]

July

július

[yoo-li-oush]

August

augusztus

[å-ou-goust-oush]

September

szeptember

[sep-tem-ber]

October

október

[ok-toa-ber]

November

november

[no-vem-ber]

December

december

[de-tsem-ber]

Colors

black

fekete

[fe-ke-te]

white

fehér

[fe-heyr]

gray

szürke

[sůr-ke]

red

piros

[pi-rosh]

blue

kék

[keyk]

yellow

sárga

[shar-gå]

green

zöld

[zøld]

orange

narancssárga

[nå-rånch-shar-gå]

purple

lila

[li-lå]

brown

baa

[bår-nå]

Transportation/Bus and train

How much is a ticket to?

Mennyibe kerül egy jegy -ba/-be?

[men-nyi-be ke-růl edj yedj-bå/-be]

One ticket to, please

Kérek egy jegyet-ba/-be

[key-rek edj yedj-bå/-be]

Where does this train/bus go?

Hová megy ez a vonat/busz?

[ho-va medj ez å vo-nåt/bous]

Where is the train/bus to?

Hol van a-ba/-be induló vonat/busz?

[hol vån å-bå/-be]

Does this train/bus stop in?

Megáll ez a vonat/busz-ban/-ben?

[meg-al ez å vo-nåt/bous -bån/-ben]

When does the train/bus forleave?

Mikor indul a vonat/busz-ba/-be/-ra/-re?

[mi-kor in-doul å vo-nåt/bous-bå/-be/-rå/-re]

When will this train/bus arrive in?

Mikor érkezik meg ez a vonat/busz-ba/-be?

[mi-kor eyr-ke-zik meg ez å vo-nåt/bous-bå/-be]

Directions

How do I get to?

Hogy jutok el-ba/-be/-ra/-re/-hoz?

[hodj you-tok el-bå/-be/-rå/-re/-hoz]

...the train station?

...a pályaudvarra/vasútállomásra?

[å pa-yå-oud-vår-rå/vå-shoot-al-lo-mash-rå]

...the bus station?

...a buszpályaudvarra?

[å bous-pa-yå-oud-vår-rå]

...the airport?

...a repülőtérre?

[å re-pů-lo-teyr-re]

...downtown?

...a belvárosba?

[å bel-va-rosh-bå]

...the youth hostel?

...az ifjúsági szállóba?

[åz if-yoo-sha-gi sal-lo-bå]

...thehotel?

...aszállodába?

[åsal-lo-da-bå]

...the American/Canadian/ Australian/British consulate?

...az amerikai/kanadai/ausztrál/brit nagykövetségre?

[åz å-me-ri-kå-i/kå-nå-då-i/å-oust-ral/brit nådj-køv-et-sheyg-re]

Where are there a lot of...

Merre van sok...

[mer-re vån shok]

...hotels?

...hotel?

[ho-tel]

...restaurants?

...étterem?

[eyt-ter-em]

...bars?

...bár?

[bar]

...sites to see?

...látnivaló?

[lat-ni-vå-loa]

Can you show me on the map?

Megmutatnád a térképen?

[meg-mou-tåt-nad å teyr-key-pen]

street

utca

[out-tså]

Tu left

Fordulj balra

[for-doul bål-rå]

Tu right

Fordulj jobbra

[for-doul yob-brå]

left

bal

[bål]

right

jobb

[yob]

straight ahead

egyenesen

[e-dje-ne-shen]

towards the

felé

[fe-ley]

past the

-on túl

[on tool]

before the

a(z)előtt

[å(z)el-ø̱t]

Watch for the

Figyelj a-ra/-re

[fi-djel å-rå/-re]

intersection

kereszteződés

[ke-res-tez-o-deysh]

north

észak

[ey-såk]

south

dél

[deyl]

east

kelet

[ke-let]

west

nyugat

[nyou-gåt]

uphill

emelkedő

[e-mel-ke-dø]

downhill

lejtő

[ley-tø]

Taxi

Taxi!

Taxi!

[taxi]

Take me to, please

Vigyen kérem a-ra/-re

[vi-djen key-rem å-rå/-re]

How much does it cost to get to?

Mennyibe kerül eljutni-ba/-be?

[men-nyi-be ke-růl el-yout-ni]

Take me there, please

Vigyen oda, kérem

[vi-djen o-då, key-rem]

Lodging

Do you have any rooms available?

Van szabad szobájuk?

[vån så-båd so-ba-youk]

How much is a room for one person/two people?

Mennyibe kerül egy szoba egy személyre/két személyre?

[men-nyi-be ke-růl edj so-bå edj se-mey-re/keyt se-mey-re]

Does the room come with...

Jár a szobához...

[yar å so-ba-hoz]

...bedsheets?

...lepedő?

[le-pe-dø]

...a bathroom?

...fürdőszoba?

[fůr-dø̱-so-bå]

...a telephone?

...telefon?

[te-le-fon]

...a TV?

...TV?

[tey-vey]

May I see the room first?

Előbb megnézhetem a szobát?

[e-lob meg-neyz-he-tem å so-bat]

Do you have anything quieter?

Van valami csendesebb?

[vån vå-lå-mi chen-de-sheb]

...bigger?

...nagyobb?

[nådj-ob]

...cleaner?

...tisztább?

[tis-tab]

...cheaper?

...olcsóbb?

[ol-choab]

OK, I'll take it

Rendben, kiveszem

[rend-ben, ki-ve-sem]

I will stay fornight(s)

éjszakát maradok

[ey-så-kat må-rå-dok]

Can you suggest another hotel?

Tudna javasolni egy másik hotelt?

[toud-nå yå-vå-shol-ni edj ma-shik ho-telt]

Do you have a safe?

Van széfjük?

[vån seyf-yůk]

...lockers?

...zárható szekrényük?

[zar-hå-toa se-krey-nyůk]

Is breakfast/supper included?

Tartalmazza az ár a reggelit/vacsorát?

[tår-tål-måz-zå åz ar å reg-ge-lit/vå-cho-rat]

What time is breakfast/supper?

Mikor van reggeli/vacsora?

[mikor vån reggeli/våchorå]

Please clean my room

Takarítást kérek

[tå-kå-ree-tasht key-rek]

Can you wake me at?

Tudna-kor ébreszteni?

[toud-nå-kor ey-bre-ste-ni]

I want to check out

Kijelentkeznék

[ki-ye-lent-kez-neyk]

Money

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?

Elfogadnak amerikai/ausztrál/kanadai dollárt?

[el-fo-gåd-nåk å-me-ri-kå-i/å-oust-ral/kå-nå-då-i dol-lart]

Do you accept British pounds?

Elfogadnak angol fontot?

[el-fo-gåd-nåk ån-gol font-ot]

Do you accept Euros?

Elfogadnak eurót?

[el-fo-gåd-nåk you-rot]

Do you accept credit cards?

Elfogadnak hitelkártyát?

[el-fo-gåd-nåk hi-tel-kart-yat]

Can you change money for me?

Válthatok Önnél pénzt?

[valt-hå-tok øn-neyl peynzt]

Where can I get money changed?

Hol válthatok pénzt?

[hol valt-hå-tok peynzt]

Can you change a traveler's check for me?

Be tudna váltani utazási csekket a számomra?

[be toud-nå valt-å-ni ou-tå-za-shi chek-ket å sa-mom-rå]

Where can I get a traveler's check changed?

Hol tudok beváltani utazási csekket?

[hol tou-dok be-valt-å-ni ou-tå-za-shi chek-ket]

What is the exchange rate?

Mi az árfolyam?

[mi åz ar-fo-yåm]

Where is an automatic teller machine (ATM)?

Hol van bankautomata (ATM)?

[hol vån bånk-å-ou-to-må-tå (ey-tee-em)]

Eating

A table for one person/two people, please

Egy ember/két ember számára kérek asztalt

[edj em-ber/keyt em-ber sa-ma-rå key-rek ås-tålt]

May I see the menu, please?

Megnézhetném a menüt, kérem?

[meg-neyz-het-neym å me-nůt, key-rem]

Can I look in the kitchen?

Benézhetek a konyhába?

[be-neyz-he-tek å kon-ha-bå]

Is there a house specialty?

Van házi specialitásuk?

[vån hazi spe-tsi-al-i-ta-shouk]

Is there a local specialty?

Van helyi specialitásuk?

[vån heyi spe-tsi-al-i-ta-shouk]

I'm a vegetarian

Vegetárius/vegetáriánus vagyok

[ve-ge-tar-i-oush/ve-ge-tar-i-a-noush]

I don't eat pork

Nem eszem disznóhúst

[nem e-sem dis-noa-hoosht]

I don't eat beef

Nem eszem marhahúst

[nem e-sem mår-hå-hoosht]

I only eat kosher food

Csak kóser ételt eszem

[chåk ko-sher ey-telt e-sem]

fixed-price meal

kötöttáras/fix áras fogás

[køtøttaråsh/fiks arås fogash]

à la carte

à la carte

[a la kart]

breakfast

reggeli

[reg-ge-li]

lunch

ebéd

[e-beyd]

tea (meal)

uzsonna

[ou-zhon-nå]

supper

vacsora

[vå-cho-rå]

I want

Kérek-t

[key-rek-t]

I want a dish containing

Egy olyan fogást kérek, amiben van

[edj o-yån fo-gasht key-rek, å-mi-ben vån]

chicken

csirkehús

[chir-ke-hoosh]

beef

marhahús

[mår-hå-hoosh]

fish

hal

[hål]

ham

sonka

[shon-kå]

sausage

virsli/kolbász

[virsh-li/kol-bas]

cheese

sajt

[shåyt]

eggs

tojás

[to-yash]

salad

saláta

[shå-la-tå]

(fresh) vegetables

(friss) zöldség

[frish zøld-sheyg]

(fresh) fruit

(friss) gyümölcs

[frish djů-mølch]

bread

kenyér

[ken-yeyr]

toast

pirítós

[pi-ree-toash]

noodles

galuska/nudli

[gå-loush-kå/noud-li]

rice

rizs

[reezh]

beans

bab

[båb]

May I have a glass of ?

Kaphatok egy pohár-t?

[kåp-hå-tok edj po-har]

May I have a cup of?

Kaphatok egy csésze-t?

[kåp-hå-tok edj chey-se]

May I have a bottle of?

Kaphatok egy üveg-t?

[kåp-hå-tok edj ů-veg]

coffee

kávé

[ka-vey]

tea (drink)

tea

[te-å]

juice

gyümölcslé

[djů-mølch-ley]

(bubbly) water

(szénsavas/buborékos) víz

[(seyn-shå-våsh/bou-bo-rey-kosh) veez]

water

víz

[veez]

beer

sör

[shør]

red/white wine

vörös/fehér bor

[vø-røsh/fe-heyr bor]

May I have some?

Kaphatok egy kevés-t?

[kåp-hå-tok edj ke-veysh-t]

salt

[shoa]

black pepper

feketebors

[fe-ke-te-borsh]

butter

vaj

[våy]

Excuse me, waiter? (getting attention of server)

Pincér, kérem!

[pin-tseyr, key-rem]

I'm finished

Végeztem

[vey-gez-tem]

It was delicious

Nagyon finom volt

[nå-djon fi-nom volt]

Please clear the plates

Kérem, törölje el a tányérokat

[key-rem tør-øl-ye el å ta-nyeyr-o-kåt]

The check, please

A számlát, kérem

[å sam-lat, key-rem]

Bars

Do you serve alcohol?

Felszolgálnak alkoholt?

[fel-sol-gal-nåk ål-ko-holt]

Is there table service?

Biztosítanak evőeszközöket?

[biz-to-shee-tå-nåk ev-ø̱-es-kø-zø-ket]

A beer/two beers, please

Egy sört/két sört, kérek

[edj shørt/keyt shørt, key-rek]

A glass of red/white wine, please

Egy pohár vörös/fehér bort, kérek

[edj po-har vø-røsh/fe-heyr bort, key-rek]

A pint, please

Egy korsóval, kérek

[edj kor-shoa-vål, key-rek]

A bottle, please

Egy üveggel, kérek

[edj ů-veg-gel, key-rek]

whiskey

whiskey

[vi-skee]

vodka

vodka

[vod-kå]

rum

rum

[rom]

water

víz

[veez]

soda

szóda

[soa-då]

tonic water

tonik

[to-nik]

orange juice

narancslé

[nå-rånch-ley]

Do you have any bar snacks?

Van valami ropogtatnivalójuk?

[vån vå-lå-mi ro-pog-tåt-ni-vål-oa-youk]

One more, please

Még egyet, kérek

[meyg e-djet, key-rek]

Another round, please

Még egy kört, kérek

[meyg edj kørt, key-rek]

When is closing time?

Mikor záak?

[mi-kor zar-nåk]

Shopping

Do you have this in my size?

Van ez az én méretemben?

[vån ez åz eyn meyretemben]

How much is this?

Mennyibe kerül (ez)?

[men-nyi-be ke-růl (ez)]

That's too expensive

Az túl drága

[åz tool dra-gå]

expensive

drága

[dra-gå]

cheap

olcsó

[ol-choa]

I can't afford it

Ezt nem engedhetem meg magamnak

[ezt nem en-ged-he-tem meg må-gåm-nåk]

I don't want it

Ez nem tetszik

[ez nem tet-sik]

You're cheating me

Maga átver engem

[må-gå at-ver en-gem]

I'm just looking/browsing

Csak nézelődöm

[chåk ne-ze-lø̱-døm]

OK, I'll take it

Rendben, elviszem

[rend-ben, el-vis-em]

Can I have a bag?

Kaphatok egy zacskót?

[kåp-hå-tok edj zåch-koat]

Do you ship (overseas)?

Vállalnak házhozszállítást (tengerentúlra)?

[val-lål-nåk haz-hozh-zal-lee-tasht (ten-ge-ren-tool-rå)]

I need

van szükségem

[vån sůk-shey-gem]

...toothpaste

Fogkrémre...

[fog-kreym-re]

...a toothbrush

Fogkefére...

[fog-ke-fey-re]

...tampons

Tamponra...

[tåm-pon-rå]

...soap

Szappanra...

[såp-pån-rå]

...shampoo

Samponra...

[sham-pon-rå]

...cold medicine

Meghűlés/megfázás elleni gyógyszerre...

[meg-hů̱-leys/meg-fa-zash el-le-ni djoadj-ser-re]

...stomach medicine

Hasfogóra...

[håsh-fo-goa-rå]

...a razor

Borotvára...

[bo-rot-va-rå]

...an umbrella

Eseyőre...

[e-sher-nyø-re]

...sunblock lotion

Erős naptejre...

[e-rø̱sh nåp-tey-re]

...a postcard

Képeslapra...

[key-pesh-låp-rå]

...postage stamps

Bélyegre...

[bey-eg-re]

...batteries

Elemre...

[e-lem-re]

...writing paper

Üres papírra...

[ů-resh på-peer-rå]

...a pen

Tollra...

[tol-rå]

Authority

I haven't done anything wrong

Nem csináltam semmi rosszat

[nem chin-al-tåm shem-mi ro-såt]

It was a misunderstanding

Félreértés volt

[feyl-re-eyr-teys volt]

Where are you taking me?

Hova visz engem?

[ho-vå vis en-gem]

Am I under arrest?

Le vagyok tartóztatva?

[le vå-djok tår-toaz-tåt-vå]

I am an American/

Australian/British/Canadian citizen

Amerikai/ausztrál/brit/kanadai állampolgár vagyok

[å-me-ri-kå-i/å-oust-ral/brit/kå-nå-då-i al-låm-pol-gar vå-djok]

I want to talk to the American/ Australian/British/Canadian embassy/consulate

Az amerikai/ausztrál/brit/kanadai követséggel akarok beszélni

[åz å-me-ri-kå-i/å-oust-ral/brit/kå-nå-då-i kø-vet-shey-gel å-kå-rok be-seyl-ni]

I want to talk to a lawyer

Ügyvéddel akarok beszélni

[ůdj-veyd-del å-kå-rok be-seyl-ni]

Can I just pay a fine now?

Nem lehetne csak büntetést fizetni?

[nem le-het-ne chåk bůn-te-teysht fi-zet-ni]

I'm not a racist nor a follower of nazi or fascist ideologies

Nem vagyok nácirasszistafasiszta

[nem vå-djok nazi-ras-sish-tå-få-she-sta]


 


 
 
 


 
Interactive map of the world, all countries! On-line reservations for hotels around the world and on-line booking of air and railway tickets. A directory of travel agencies in the world. Tourism news and news agencies. Archives of news. The most complete list of phrasebooks for travel. All about Russia for tourists

Flag Counter Google+